Miljø

Miljøvenlighed, grønne produkter, neutrale og lignede udtryk bruges ofte i omtale af forbrugerprodukter herunder vaske- og rengøringsmidler. Vi vil i nedenstående forsøge at gøre rede for forskellige aspekter heraf, og hvordan produkterne fra Ulrich natürlich forholder sig dertil.

Biologisk nedbrydelighed

Oprindeligt var fokus i miljødebatten koncentreret omkring vandmiljøet, hvor spildevand fra husholdninger blev ledt ud i vandmiljøet mere eller mindre urenset. En væsentlig del af kravene til miljømærker, som svanemærket er derfor også, at de ingredienser, der indgår i et vaskemiddel skal være biologisk nedbrydelige indenfor en rimelig tid. Et fornuftigt krav, som alle vaskemidler burde overholde. Produkterne fra Ulrich natürlich er selvfølgelig biologisk nedbrydelige. Men miljø handler om meget mere end blot at beskytte vandmiljøet.

Parfume og konserveringsmidler

I forhold til nedbrydelighed er det senere er kommet til, at mange er blevet allergiske overfor, typisk parfumestoffer og konserveringsmidler i vaskemidler og kosmetik. Nogen vil måske tro, at disse stoffer blev vasket ud, når tøjet blev skyllet i vaskemaskinen, men det det viser sig, at der altid vil være rester tilbage i tøjet, især fordi moderne vaskemaskiner sparer på skyllevandet. Det er specielt Astma og Allergiforbundet, der har fokus på parfume og konserveringsmidler i forbruger produkter, og de påpeger at andre ingredienser i vaske- og rengøringsmidler også kan give allergiske reaktioner, derfor er der ingen garanti mod udvikling af allergi blot fordi man undlader parfume og konserveringsmidler i produkterne. Produkterne fra Ulrich natürlich indeholder ingen konserveringsmidler, og man kan vælge mellem produkter med eller uden parfume. Som parfume anvender Ulrich natürlich citrusolie eller lavendelolie fra økologisk dyrkede planter.

Emballage

Flydende vaskemidler indeholder mere eller mindre vand. Der findes en god standard, som fortæller hvor mange standardvaske (4,5 kg tørt tøj) man kan vaske med et givet vaskemiddel. Jo mere koncentreret et vaskemiddel er, desto mindre emballage forbruges. Eksempelvis rækker en liter flydende vaskemiddel fra Ulrich natürlich til mindst 33 maskinfulde tøjvask, andre - også vaskemidler med diverse miljømærker - skal man bruge op til 3 liter for at vaske samme antal vaske. Det betyder altså op til 3 gange så megen emballage! Desuden skal vaskemidlerne også transporteres ud til butikkerne, hvor forbrugerne køber deres vaskemidler, og det betyder en vis forskel, om der skal køre 3 lastbiler med vaskemiddel eller kun én for at dække et givent forbrug af vaskemidler. Det skåner miljøet, at reducere transport behovet.

  Forbrug/vask Forbrug/person Alle i Billund
Ulrich natürlich 30 ml 2,3 liter/år 61.150 liter/år
Andet miljømærke 90 ml 7,0 liter/år 183.450 liter/år
Samlet besparelse     122.300 liter/år

Hvis man regner med, at der per person i Danmark i gennemsnit vaskes 1½ vask om ugen, vil forskellen i at bruge et koncentreret vaskemiddel som Ulrich natürlich og dosere 30ml vaskemiddel pr. vask contra et andet vaskemiddel, hvor doseringen er 90ml pr. vask i en kommune som Billund med 26.132 indbyggere være ikke mindre end 122.300 liter om året.

Endelig tilbyder Ulrich natürlich vaskemidler også i 5, 10 og 25-liters dunke. Tanken er, at man enten kan genopfylde sin 1-liters flaske fra en dunk adskillige gange, eller man kan dosere direkte fra dunken. Der går mindre plast til at fremstille en 5-liters dunk end til at fremstille 5 stk. 1-liters flasker, selvfølgelig afhængig af, hvordan flasken er udformet. Muligheden for genopfyldning er en mulighed, som meget få producenter tilbyder, men som i høj grad også er et miljøspørgsmål.

Transport

Vi har tidligere været inde på transporten som miljøfaktor under spørgsmålet emballage. Men lige som for de færdige produkter foregår der også for råvarerne en ikke uvæsentlig transport. De fleste plantebaserede vaskemidler fremstilles i dag af palme- eller kokosolie. Det er planter, som gror et stykke herfra, og enten må planteolien eller de forarbejde produkter transporteres fra de sydlige egne hertil. Spørgsmålet er derfor logisk, hvorfor anvender man ikke bare eksempelvis rapsolie, som vi producerer masser af herhjemme? Der er flere årsager hertil, dels er rapsolien ikke så velegnet til at fremstille vaskemidler af, som palme- eller kokosolie, men det kunne sikkert løses ved en passende kemisk modifikation af rapsolien. Dels er der ikke nogen producenter, som overhovedet producerer vaskeaktive stoffer fra rapsolie i så stort omfang, at det er praktisk økonomisk muligt at anvende dem.

Et andet aspekt er også, at mange palmeplantager er anlagt på bekostning af regnskov, hvilket fra et miljøhensyn er uacceptabelt, derfor undgår nogle forbrugere produkter med palme- og kokosolie, men dels findes der plantager, som ikke er anlagt på bekostning af regnskov og dels er der også spørgsmålet, hvad skal de leve af i Malaysia, hvis vi ikke vil købe deres palmeolie produceret på almindelig landsbrugsjord?
De vaskeaktive stoffer i Ulrich natürlich produkterne stammer hovedsageligt fra palme- og kokosolie, disse råvarer er dog certificerede, at de kommer fra bæredygtig produktion (altså er der ikke fældet regnskov på bekostning af produktionen), men da Ulrich til stadighed er på forkant med udviklingen på miljøområdet, foregår der en undersøgelse af, om det er muligt at erstatte disse råvarer med andre, som er produceret i Europa, for også på dette område at skåne miljøet gennem en reduktion af transport behovet.

Petrokemi contra fornybare råvarer

Disse to begreber er ret nye i miljødebatten. Mange af de produkter vi omgiver os med i dagligdagen er fremstillet syntetisk ved en kemisk proces. Det gælder eksempelvis for stoffer som polyester, nylon med flere, alt kunststof, plast og dermed en stor del af den emballage vi anvender, men - hvad de fleste måske ikke ved - er også de vaskeaktive stoffer der indgår i vaske- og rengøringsmidler og kosmetik også et resultat af kemiske processer. En af de vigtigste byggestene i kemien er kulstof, alle de nævnte produkter indgår kulstof i mere eller mindre komplicerede sammenhænge. Dette kulstof kan i princippet komme fra to forskellige kilder. Den ene, og største kilde er fra naturgas og råolie, som i raffinaderier bliver omdannet til små korte kulstofforbindelser, som siden bliver sat sammen i den kemiske industri til en mangfoldighed af produkter. Det er de såkaldte petrokemiske produkter, og da både naturgas og råolie er begrænsede ressourcer er der efterhånden stor enighed om, at man i det mindste bør være tilbageholdende med at anvende disse, andre går skridtet videre, og vil helt undgå produkter fremstillet af petrokemiske råstoffer.
Den anden mulighed er de såkaldte fornybare råstoffer. Planter er også opbygget af kulstof (olie kommer jo egentlig også fra døde plantedele, det tager bare millioner af år inden det bliver til olie) derfor kan man også anvende, og gør det i stor udstrækning, plantemateriale som udgangspunkt for kemisk fremstillede produkter. Uden kemi går det altså ikke, producenter, som hævder at have produkter uden kemi omgår sandheden lemfældigt. Især for vaskemidler er det planteolier, der er velegnede til fremstilling af vaskeaktive stoffer (sæbe), men eksempelvis palmekærneolie er jo ikke en sæbe og har ikke nogen vaskeeffekt, før kemikerne har været der, og enten lavet en såkaldt forsæbning, så får man noget i retning af de gammeldags kærnesæber, brunsæbe og lignende, eller foretaget andre mere vidtgående modifikationer med olien. Moderne vaskeaktive stoffer kan og stammer ofte fra planteolier, men er kemisk modificerede i større eller mindre grad.
De fornybare råstoffer hedder sådan, fordi man i løbet af kort tid (sammenlignet med jordolie) kan plante nye afgrøder til afløsning for de man lige har høstet med henblik på at udvinde eksempelvis planteolier til vaskemiddelindustrien..
Alle produkterne fra Ulrich natürlich er baseret på fornybare råvarer, hvor de planter, som danner basis for ingredienserne er dyrket økologisk. Bortset fra produkter med lanolin og galdesæbe, hvori der indgår produkter stammende fra dyr, er alle ingredienser udelukkende fremstillet af økologisk plantemateriale og er disse produkter er vegan mærkede.

Vasketemperatur

Vasketemperaturen er også blevet et miljøspørgsmål. Det er klart, at det koster energi at varme vand op, og derfor giver en lavere vasketemperatur et lavere energiforbrug.
Vasketøj i den gennemsnitlige danske husholdning omfatter alt fra en T-shirt, der har været brugt få timer til godt beskidt arbejdstøj. Mens det første kan vaskes i koldt uden brug af vaskemiddel overhovedet vil det ikke være tilstrækkeligt for det sidste. Vanskelige pletter kræver et godt vaskemiddel og højere vasketemperatur, for så vidt tøjet kan tåle temperaturen. Man kan opnå meget ved at sortere sit vasketøj omhyggeligt, så vaskemaskinen fyldes optimalt ved hver vask.
I nogen tilfælde bør kogevask af hygiejniske grunde benyttes. Der kan i visse tilfælde være risiko for smittefare gennem vasketøj, hvis et familiemedlem har visse former for eksempelvis diare, og derfor kan der i tilfælde være behov for en form for desinficering af vasketøjet, specielt undertøj foruden selve vaskeprocessen. Dette opnås traditionelt ved en kogevask, hvor den høje temperatur virker desinficerende. Anvender man eksempelvis percarbonat (se blegemiddel) i sin vask, er den dannede ilt faktisk også kimdræbende, og dermed desinficerende. Man kan således undgå en kogevask, hvis den kun er begrundet i hygiejniske aspekter, forudsat man i stedet anvender et iltholdigt blegemiddel (se dette).
Nogle producenter tilsætter rent faktisk bakteoricider til lavtemperatur vaskemidler for at sikre en desinficerende effekt ved lave vaske temperaturer, sådanne bekæmpelsesmidler hører ikke hjemme i forbrugsprodukter som vaskemidler. Der er naturligvis ikke bakteoricider i Ulrich natürlich produkterne.

Energi

Energiforbruget der medgår til fremstilling af vaskemidler er en anden miljøfaktor, som endnu ikke har fået ret meget fokus i forhold til vaskemidler og mange andre produkter. Vi har været inde på reduktion af transport, idet transport kræver energi, og en reduktion heraf giver gevinst både med hensyn til forbrug af begrænsede ressourcer og CO2 udledning. Det største energiforbrug ligger formentlig i selve fremstillingen af vaskemidlerne. For at få de kemiske processer til at ske, som omdanner råvarerne til de færdige vaskeaktive stoffer, som vi kan fremstille vores vaskemidler ud fra, skal der typisk ske en opvarmning, der skal pumpes, røres filtreres og en mængde andre processer, som alle kræver mere eller mindre energi. Det er en yderst vanskelig, hvis overhovedet mulig proces at lave en beregning over energiforbruget pr. produceret kg vaskemiddel. Men på den anden side er det måske heller ikke så interessant, for energi koster, og hvis industrien ikke kan producere et vaskeaktivt stof på en effektiv og energivenlig måde, så vil det pågældende stof blive for dyrt i forhold til andre, at det alene vil afholde vaskemiddelproducenterne fra at anvende en sådan ingrediens. Og det er nok også en af forklaringerne på ovenstående spørgsmål omkring anvendelse af råvarer fra vores egen region, meget kan lade sig gøre, men er det også økonomisk muligt.

Kalk i vandet

Kalk i vandet fra vandværket er et problem i mange egne af landet. Kalken udfældes på varmelegemer og tromle i vaskemaskiner. Før i tiden anvendte man fosfater til at binde kalken, men da det ikke var hensigtsmæssigt af miljømæssige årsager er man nu mere gået over til at anvende de såkaldte zeolitter, hvis funktion det også er at binde kalken. Forbrugerne har således længe været vænnet til, at desto hårdere vand de har i hjemmet desto mere vaskemiddel skal de dosere for at undgå kalk problemer i maskinen. Så kan folk på den jyske hede glæde sig over at kan spare på vaskemidlet, mens folk i Ålborg området må anvende større mængder for det samme resultat.
Zeolitter er mineraler, som ender i slammet fra spildevandet, når spildevandet på den ene eller anden måde er blevet behandlet.
Vaskemidlerne fra Ulrich natürlich indeholder hverken fosfater eller zeolitter, men derimod den naturligt forekommende højredrejende mælkesyre, som ganske enkelt neutraliserer kalken i stedet for blot at binde den. Indholdet af mælkesyre er stort nok til at neutralisere kalken i meget hårdt vand, og derfor skal der doseres nøjagtig samme mængde vaskemiddel til en vask i Billund som i Ålborg.
Med mælkesyre ender kalken som calciumlaktat, der indgår i naturens kredsløb, og kommer dermed tilbage til naturen på en nyttig måde.

Blegemiddel

Et godt vaskeresultat vil vi alle gerne have, tøjet skal være pletfrit, og hvidt tøj skal ikke bare være hvidt, men strålende hvidt. Det kan opnås på flere måder, en er at tilsætte optisk hvidt til vaskemidlet, der som navnet siger er nogle tilsætningsstoffer, der får tøjet til at se hvidt ud. Optisk hvidt findes ikke i Ulrich natürlich produkterne.
En anden metode er, at blege tøjet, hvilket kemisk set sker ved en oxidation, som fjerner visse pletter, herunder farve, hvis den ikke er farveægte. Det aktive stof i den form for pletfjernelse/blegning er ilt, og denne ilt dannes når visse stoffer kommer i kontakt med vand. Tidligere anvendte man hypochlorit, men dels kan det danne nogle forbindelser i vaskevandet, som er vanskeligt nedbrydelige i naturen og dels dannes der frit klor ved kontakt med syre. Derfor anvender man nu enten de såkaldte perborater eller percarbonater. Perborater danner den nødvendig ilt samt borsyre, men borsyre belaster naturen unødigt og unødvendigt. Percarbonat derimod bliver til ilt og soda, hvilket man uden problemer kan lede i kloakken. Både perborater og percarbonater betegnes også som "oxy-" og findes dels tilsat til vaskemidler og dels som specielle pletfjernere enten i ren form eller oftest i blanding med andet.
Ulrich natürlich har den holdning, at kun det nødvendige skal anvendes, og derfor er der ikke blegemiddel i vaskemidlerne, men det leveres separat i form af "Pletfjerner", som er ren natriumpercarbonat, og kan doseres til kogevask og lyst kulørt vask efter behov, eller til individuel pletbehandling (se pletleksikon).
Man skal dog være opmærksom på, at percarbonaten virker ved kontakt med vand, derfor skal den opbevares tæt tillukket beskyttet mod fugt. Ulrich natürlich Pletfjerner leveres i en plastbøtte med tætsluttende låg og til genopfyldning leveres en tilsvarende mængde i en pose (emballage besparelse).

Enzymer

Enzymer findes i mange vaskemidler, hvor de hjælper med eksempelvis at spalte fedtstoffer, så de lettere kan vasker ud af tøjet med vaskemidlerne. Enzymer fremstilles industrielt af mikroorganismer (bakterier eller svampe). De nyere generationer af enzymer dannes af mikroorganismer, der er genmanipulerede, så de danner større mængder eller andre former for enzymer. Ulrich natürlich vaskemidler indeholder ingen enzymer. Til fjernelse af fedtpletter er galdesæbe godt egnet. Galde fra kvæg indeholder nogle stoffer, som kemisk set minder om enzymer (er det ikke), men de har stort set de samme egenskaber.
Og lige for at slå en ting fast: Galden kommer fra slagtede dyr. Det kvæg, som leverer galdeekstrakt til Ulrich natürlich galdesæbe, kommer naturligvis fra økologiske bedrifter.

Galdesæbe kan anvendes til pletfjernelse, til iblødsætning af tøj, evt. som forvaskemiddel, hvis man anvender forvask. Meget snavset tøj kan vaskes i galdesæbe uden noget yderligere vaskemiddel, og som sådant anvendes det i stor udstrækning af mødre til børn, der anvender stofbleer. Galdesæbe er simpelt hen det bedste middel til af få denne form for vasketøj rent.

Økologi contra konventionelt dyrket

Dette har måske ikke så meget med miljø som etik at gøre. Der er folk, som har det synspunkt, at man ikke skal anvende planteafgrøder til at fremstille ikke-fødevarer som vaskemidler, når der er mennesker i verden som sulter. Andre fremfører, at økologiske afgrøder skulle være forbeholdt menneske- og dyreføde. Det må hver enkelt gøre op med sig selv, hvilken holdning man har til det.
Sagligt kan man til økologisk contra konventionelt dyrket i det mindste sige, at sandsynligheden for at der findes rester af sprøjtemidler i fødevarer og for den sags skyld også i produkter som vaskemidler fremstillet af økologisk materiale er langt mindre end for konventionelt fremstillede.

Dyreforsøg

Dyreforsøg er mere et etisk spørgsmål end et miljømæssigt. For at afprøve om eksempelvis vaskemidler virker irriterende når de kommer på huden eller i øjnene kan man teste produkterne på dyr. Ulrich natürlich anvender ikke produkter, som er testet på dyr. De følger stringent de retningslinier, som den tyske forening til dyrenes beskyttelse har lagt, og det betyder kort og godt ingen dyreforsøg.
Det betyder dog ikke at flere af produkterne ikke er testet. Vaskemidlerne er eksempelvis testet med en såkaldt epikutan-test på Universitetet i Münster. Det er test udført på frivillige personer, en prik-test, som mange allergikere kender, når man skal prøve at finde ud af, hvilke stoffer man evt. reagerer allergisk overfor. Det er forsøg, som foregår under lægelig kontrol og efter de retningslinier som er fastlagt for sådanne forsøg. Resultatet af testene har i øvrigt været bedømt med karakteren "særdeles godt".

Certificering

Der findes forskellige certificeringer med tilhørende miljømærker på området, som antydet ovenfor har disse i større eller mindre grad fokus på et eller blot nogle få af de mange aspekter, der er omkring miljøpåvirkning af vaske- og rengøringsmidler. Indtil nu har Ulrich natürlich valgt ikke at blive certificeret, da det dels er forbundet med store omkostninger, der vil påvirke prisen på produkterne, og dels at ingen certificering dækker bredt nok. Da det dog efterhånden er et krav fra flere sider om en form for mærkning af produkter, er Ulrich gået i gang med at blive certificeret af det anerkendte internationale bureau IMO, som også er kendt fra certificering af økologiske fødevarer. Denne certificering forventes at blive afsluttet i indeværende år (2011).

De Ulrich natürlich produkter, der ikke indeholder dyrisk materiale er alle Vegan® mærkede. Denne mærkning er ikke et miljømærke, men er en garanti for, at det pågældende produkt kun indeholder vegetabilske ingredienser.

Resume

Vi har forsøgt at beskrive flest mulige af de faktorer, som spiller ind, for miljøvenlighed er ikke bare et spørgsmål om et enkelt miljømærke, om for og imod konserveringsmidler. Som for mange andre områder er dette miljøområdet også et, der udvikler sig med stor hastighed, og nye erkendelser, nye trends dukker op og forsvinder. Det er de færreste forbrugere, der har tid og overskud til at sætte sig grundigt ind i alle aspekter omkring miljøspørgsmål, så i sidste ende bliver det et spørgsmål om man har tillid til, at producenten af de vaske- og rengøringsmidler man anvender i dagligdagen er på forkant med udviklingen.
Ulrich natürlich forholder sig konsekvent til alle de miljøspørgsmål, som vi har forsøgt at beskrive i dette indlæg, at vi vil vove den påstand, at Ulrich natürlich produkterne med rette kan betegnes som mere miljøvenlige end de fleste øvrige produkter på markedet. Dette gælder ikke kun vaskemidlerne, men hele det omfattende program af rengørings- og plejemidler Ulrich natürlich tilbyder.
Vi står gerne til rådighed for spørgsmål af enhver art omkring produkterne og deres anvendelse.

 

 

 Mortenskærvej 6
8420 Knebel
Tlf: 75 16 24 25
seasalt@seasalt.dk
© 2018 by Seasalt   |   All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb